Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 2 en jij Psalm 1 en 2 Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer

Uit de brieven van D.J.Crag (17)

Auteur: ds. W. Pieters

Mijn hartelijk geliefde broeder,

Wanneer de dichter van Psalm 66 zegt: "Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft", verlangt hij naar gezelschap. Dan wil hij graag God verheerlijken in het gezelschap van de vromen. Dan heeft hij ze lief en gunt hij ze het genot van de vreugde. Zo wil de dichter uitbazuinen, wat God aan zijn ziel heeft gedaan en heel de Psalm is er vol van. En ook hier zien we hetzelfde refrein (vers 10-12): onderdrukking, ellende, moeite; en daarna: "Maar Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing." En zo is het steeds: waar wij niet verder komen dan een zuigeling (zich bevuilen), maakt de Heere ons steeds weer schoon en fris - én door de genade van Zijn Zoon voor u te laten gelden én door u de werking van Zijn Heilige Geest te doen gevoelen. Hij ververst Zijn aloude genade en Zijn reeds zo bekende blijken van gunst en liefde; en Hij Zelf zal er ook voor zorgen, dat u krank mag zijn van liefde tot Hem. Tot Hém! Niet om op uw liefde te steunen, maar om opnieuw te leren steunen op de Zijne voor u. O, dat uw hart het weer mag zien en gevoelen; dat uw ziel zich met Gods heiligen verheuge en verblijde!

Vraag de Heere om zo vol te mogen zijn van Zijn gunstbewijzen en zegeningen, en verbroken door het aanschouwen van een worstelende Jezus in de Hof van Gethsemané en een lijdende en bloedende Borg aan het vloekhout der schande, dat u móet en wilt en mag roemen. Daarmee zijn anderen dan ook gezegend en daarmee zult u dubbel gezegend zijn.

Ik heb mij vanmorgen verwonderd over hetgeen K. schreef en ik heb aan een man gedacht door wie u veel aan het denken bent gezet en tot zelfonderzoek werd gebracht: 'Ken ik eigenlijk wel een werk der Wet in mijn leven?' En hoe nodig het is om dat te kennen, blijkt ook wel gedurig uit de meditaties en preken van K., maar nu was het in het stukje van vanmorgen toch ook zo'n duidelijke uitleg, wáár uiteindelijk de kracht der verbreking en vertedering ligt: in het aanschouwen van de Liefde des Vaders, die Hij heeft getoond in Zijn Zoon, en die Hij aan uw ziel openbaart door Zijn Geest. Van harte toegewenst, dat uw hart zich daarin mag verwonderen!

Deze week heb ik meer dan wel eens ingezien, hoe wonderlijk en ongewoon het is wanneer mensen, die geest-dodend werk doen (zoals dat heet) toch zo geestelijk gezind kunnen zijn. Ik heb tenminste duidelijk gevoeld dat het leven dat ik leid - ondanks de geest-dodende dingen die ik op mijn tijd ook wel weer meemaak - een voorrecht is vergeleken bij het zo ongeestelijke werk dat velen dagelijks moeten verrichten.

 

Uit een brief van ds. D.J. Crag

Er bestaat gevaar in afkeer. U schrijft erover met betrekking tot advent en kerst en alles waar daaromheen gebeurt. Ik voel het net als u en u voelt het net als ik: waardeloos. Maar ik heb mij na donderdagavond toch ook een beetje geschaamd. Niet daarover dat ik zo'n hekel heb aan al die dingen om de geboorte van Christus heen en om Zijn diepe vernedering heen; maar dat ik mij daardoor teveel in beslag heb laten nemen.

O, de Heere heeft mij zo geestelijk doen bidden ...; het is werkelijk niet te begrijpen. Ik vind bidden toch al zo moeilijk. Als ik elke dag met u aan tafel zou zitten en hardop zou moeten voorgaan, zou u mijn armoede wel merken, zo zat ik vanmorgen nog te piekeren. Ik lijk veel geestelijker dan ik ben. Maar donderdagavond viel het open en was er teerheid van Boven vandaan. Ondanks alles eromheen. En zo bestaat het gevaar, voor mij en ook voor u, dat de afkeer tegen het verkeerde ons ongemerkt berooft van het goede, dat er desondanks is.

Kijk, de Heere werkt in de kerk ook niet alleen daar waar geen verkeerde dingen zijn (het standpunt van sommigen), maar wij mogen weten dat God heeft gewerkt en nog steeds werkt ONDANKS al het verkeerde van ons en anderen. Nu, laat ons, zo vraag ik u dringend, dan ook niet het goede vergeten, nu zoveel ons in beslag zou kunnen nemen van romantiek en het gezellige en lekkere. Ik wens u van harte toe dat u goede dagen in Gods Huis mag hebben.

Des te meer u ziet, waarin u tekort komt tegenover uw gezinsleden, tegenover familie, vrienden en bekenden, des te meer u nuttig bent. Ik zou willen dat u nog meer mocht inleven, op welke manier uw plaats te mogen innemen in huwelijk en gezin, in familie- en vriendenkring. Dat u verwaardigd wordt om een helder geluid te laten horen, vanuit bevinding van ootmoed, in blijdschap en vreugde, opgetogen over zoveel liefde van God, uw vaste Rots; en dat u tegelijk verwaardigd wordt om een stralend christenleven te tonen in hartelijke en zielverwarmende, zelfverloochenende liefde.

God verlene u Zijn gunstrijke en zielverkwikkende nabijheid en doe u Zijn Vaderlijke liefde proeven en smaken; ja, Hij verzadige u met Zijn kennis.

 

Uit een brief van ds. D.J. Crag

Bent u ongeestelijk? O, ik weet dat de zonde niet een blijk van geestelijk leven is en dat zelfmedelijden ook geen uiting van geestelijk leven is, maar ik weet toch ook dat ons hart er geen vermaak in heeft om zo te zijn. Wij wenen toch niet alleen om wille van alles om ons heen? We wenen toch ook - en eerst - om wille van onszelf en ons boze hart onder al die omstandigheden?! Welnu, daarom was uw brief in 't geheel niet geesteloos. En uw hart ook niet. En dan is het dus niet waar dat het een geesteloos onderwerp was. Ik heb met aandacht gelezen. Niet met aangenaamheid, want ik heb in mijn hart verdriet en pijn gevoeld om hetgeen u meemaakt, en ik heb verlangd om u te helpen, om voor u te mogen zijn een broeder die in de benauwdheid wordt geboren, en een vriend die te allen tijde liefheeft. Alleen vanuit dé Broeder Die in benauwdheid wordt geboren, en vanuit Hem Die dé Vriend is, Die te allen tijde liefheeft. Dit is voor mij niet zwaar. Het is mij een voorrecht om zo te dienen in het Evangelie.

Ik was ook blij met wat u had willen schrijven over die wonderlijke tekst uit Zefanja 3, dat we over onze overtredingen en zonden niet meer beschaamd hoeven te zijn. O, wat is dat een wonder. O, we schamen ons voor God om al de zonden die er zijn, maar we hoeven ons toch niet voor Hem te schamen. Welnu, dat zal straks volmaakt zo zijn. Wanneer op de dag van Christus' wederkomst ook onze zonden eerlijk voor de dag zullen komen, zullen wij ons er vanwege het volkomen offer van Gods Lam niet voor hoeven te schamen. Dan zullen we eerlijk kunnen zeggen: 'Ja Heere, zo was het precies, zo vuil, zo gemeen, zo laag was ik. Maar o, Gij hebt mij gereinigd en gewassen. Gij hebt in Uw Zoon mij volkomen heilig gesteld en nu zijn al die zonden, die walgelijke zonden, weg!' Ja, dan komt er dus een dag dat wij ons niet meer hoeven te schamen voor onze zonden, hoe erg ze ook waren. O, waarom schenkt God ons dit? Dit is toch niet gewoon? God schenke ons dat dit woord uit Zefanja 3 ook voor onze geloofsbeleving waar mag zijn en blijven tot in lengte van jaren.

Uit een andere brief:

God Zelf verrasse jou met Zijn vergevende genade. O geliefde vriend, waarom zou je aan God twijfelen en denken, wat je zo dikwijls denkt: is dat voor mij? Jazeker is dat voor jou. Voor wie anders, dan juist voor hen die zich geheel en al moeten afkeuren?! Zo zal genade verheerlijkt worden. Ten slotte: ik wens je toe, dat je liefde van de Heere HEERE mag krijgen.

 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen