Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer

Waar jij mee zit: Komt het aanbod van genade onder voorwaarde, of is het onvoorwaardelijk

Auteur: ds. W. Pieters

Komt het aanbod van genade onder voorwaarde, of is het onvoor­waar­delijk?"

Vanavond las ik in de Rede­lijke Godsdienst van Ds. W. à Bra­kel; deel I, hoofdstuk 32, § 46: Kom nu, o allergrootste der zondaren, of wie u maar bent en in welke zonde u tot nu toe geleefd hebt en vraag mij: 'Roept Christus ook mij? Mag ik komen? Zou Christus mij ook wel willen aannemen en zalig maken?' Ik antwoord u in Chris­tus' Naam: 'Ja, Hij roept ook u en belooft u, als u komt en in Hem gelooft, dat Hij u zalig zal maken.'

Nu bent u overtuigd (of in ieder geval behoort u over­tuigd te zijn), dat de Heere Jezus gena­de en zaligheid aan u aanbiedt, en u roept... Ik zeg, dat Hij u roept, dat Hij u tot Zich op 't allervriendelijkste nodigt, en dat u daarom over uw groot geluk u hebt te verblij­den, en dat u daarom des te ernstiger moet zijn om uit uzelf en uit uw god­deloos leven uit te gaan, u naar de Heere Jezus te wenden, Hem door het ge­loof aan te nemen, u aan Hem over te geven, en u aan Hem toe te vertrouwen, opdat Hij u be­keert, verzoent met God, door Zijn Geest u heiligt en alzo zalig maakt."

§ 51: "Durft u niet, omdat u niet genoeg verbrijzeld bent en u inbeeldt, dat men zo en zo gesteld moet zijn, eer men tot Chris­tus mag komen? Zo ant­woord ik u: 'Werp die in­beel­ding weg, want dat is niet vol­gens het Woord.' Verbrijze­ling is geen voorwaarde, ze is al­leen nodig, omdat u anders niet tot Christus wilt of kunt komen. Maar als u dan zover bewo­gen bent dat u wel u zou willen overge­ven om gezaligd te wor­den, zo treed maar toe in vrij­moedigheid, neem Hem aan en geef u aan Hem over."

Uit deze twee uitspraken van Ds. W. à Brakel wordt dit wel dui­delijk: jij moet geen twist ma­ken over een (on)voorwaar­delijk aanbod van genade, maar je moet de Heere ern­stig smeken om het ware geloof in Jezus Christus om zo tot Hem te ko­men en je moet jezelf eens eerlijk de vraag stellen: heb ik Christus waarlijk nodig? Bij God is genoeg gewilligheid om jou te ontvangen; tot Hem smeek je niet tevergeefs!!! O, wantrouw Gods genade niet; doe als Ruth: neem de toevlucht onder Zijn vleugelen (Ruth 2:12).

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep