Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: Komt het aanbod van genade onder voorwaarde, of is het onvoorwaardelijk

Auteur: ds. W. Pieters

Komt het aanbod van genade onder voorwaarde, of is het onvoor­waar­delijk?"

Vanavond las ik in de Rede­lijke Godsdienst van Ds. W. à Bra­kel; deel I, hoofdstuk 32, § 46: Kom nu, o allergrootste der zondaren, of wie u maar bent en in welke zonde u tot nu toe geleefd hebt en vraag mij: 'Roept Christus ook mij? Mag ik komen? Zou Christus mij ook wel willen aannemen en zalig maken?' Ik antwoord u in Chris­tus' Naam: 'Ja, Hij roept ook u en belooft u, als u komt en in Hem gelooft, dat Hij u zalig zal maken.'

Nu bent u overtuigd (of in ieder geval behoort u over­tuigd te zijn), dat de Heere Jezus gena­de en zaligheid aan u aanbiedt, en u roept... Ik zeg, dat Hij u roept, dat Hij u tot Zich op 't allervriendelijkste nodigt, en dat u daarom over uw groot geluk u hebt te verblij­den, en dat u daarom des te ernstiger moet zijn om uit uzelf en uit uw god­deloos leven uit te gaan, u naar de Heere Jezus te wenden, Hem door het ge­loof aan te nemen, u aan Hem over te geven, en u aan Hem toe te vertrouwen, opdat Hij u be­keert, verzoent met God, door Zijn Geest u heiligt en alzo zalig maakt."

§ 51: "Durft u niet, omdat u niet genoeg verbrijzeld bent en u inbeeldt, dat men zo en zo gesteld moet zijn, eer men tot Chris­tus mag komen? Zo ant­woord ik u: 'Werp die in­beel­ding weg, want dat is niet vol­gens het Woord.' Verbrijze­ling is geen voorwaarde, ze is al­leen nodig, omdat u anders niet tot Christus wilt of kunt komen. Maar als u dan zover bewo­gen bent dat u wel u zou willen overge­ven om gezaligd te wor­den, zo treed maar toe in vrij­moedigheid, neem Hem aan en geef u aan Hem over."

Uit deze twee uitspraken van Ds. W. à Brakel wordt dit wel dui­delijk: jij moet geen twist ma­ken over een (on)voorwaar­delijk aanbod van genade, maar je moet de Heere ern­stig smeken om het ware geloof in Jezus Christus om zo tot Hem te ko­men en je moet jezelf eens eerlijk de vraag stellen: heb ik Christus waarlijk nodig? Bij God is genoeg gewilligheid om jou te ontvangen; tot Hem smeek je niet tevergeefs!!! O, wantrouw Gods genade niet; doe als Ruth: neem de toevlucht onder Zijn vleugelen (Ruth 2:12).

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen