Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Vooral inhoud bepaalt psalmkeuze

Auteur: Machiel Karels

De populariteit van bepaalde psalmen wordt vooral bepaald door hun rijke inhoud en veel minder door de melodie, reageert Machiel Karels.

Oud GBS-directeur L. M. P. Scholten stelt dat de gereformeerde gezindte zich dient in te spannen om ook vertrouwd te raken met onbekende psalmen (RD 18-2). Volgens hem vormen vooral de melodieën van deze psalmen een struikelblok.

Organist Wouter Schalkoort werkt de stelling van Scholten verder uit (RD 20-2). Hij stelt dat de melodie van een psalm moet passen bij de aangeboren muzikaliteit en het ritmegevoel. Daaraan hapert het bij onbekende psalmen, stelt hij.

Met beide genoemde auteurs deel ik de intentie om de rijke schat van de psalmen optimaal te benutten. Met de psalmen geeft God ons Zijn Woord in de mond. De Bijbelliederen mogen niet zomaar ongezongen blijven. Met beide auteurs ben ik het verder eens dat de melodie van onbekende psalmen een oorzaak kan zijn van hun geringe populariteit.

Daarnaast zie ik echter een duidelijk verband met de tekst van de psalmen die weinig worden gezongen. Daar ligt naar mijn mening een veel belangrijker oorzaak dan de moeilijke melodie.

Populair

Ik kom tot deze stelling na onderzoek van de statistieken van de website Psalmboek.nl. Op deze site kunnen bezoekers de psalmen in diverse berijmingen raadplegen. Ook kunnen ze erbij zingen. Dat laatste is mogelijk doordat de melodieën via de site afgespeeld kunnen worden.

Van deze mogelijkheid wordt vooral gebruikt gemaakt als er thuis of op school geen muziekinstrument voorhanden is of als de psalm een onbekende melodie heeft.

De statistieken maken duidelijk welke psalmen veel gezongen worden en welke niet. De analyse betreft 350.000 bezoeken in een periode van een jaar. Het betreft 113.000 unieke bezoekers. Dagelijks wordt Psalmboek.nl bezocht door ruim 1.500 unieke bezoekers.

Een vergelijking van de tien meest gezongen psalmen met de tien minst gezongen psalmen leert mij dat de inhoud van de ‘populaire’ psalmen volstrekt anders is dan de inhoud van de onbekende psalmen.

De bekende psalmen gaan over thema’s als Gods vrijgevigheid, Zijn heerlijkheid, de zaligheid en het heil in God en het vertrouwen op de Heere.

De onbekende psalmen gaan over thema’s als Gods toorn over ongeloof en Zijn straf over de zonden of zijn een bede om tot God om wraak over vijanden.

De populaire psalmen zijn positief, rijk van inhoud en bevatten veel brede thema’s. De minst geliefde psalmen zijn negatief van toonzetting en bevatten weinig en smalle thema’s.

Parallel

Als we het bovenstaande op ons laten inwerken, is het logisch dat bepaalde psalmen vaak gezongen en geciteerd worden en andere psalmen veel minder.

Een voorbeeld: Een van de meest gezongen psalmverzen (5.886 keer aangeklikt) is psalm 68 vers 10:  „Geloofd zij God met diepst ontzag (…) Die God is onze zaligheid!” Wat een prachtig thema! Daar raak je toch niet over uitgezongen?

Vergelijk dat met een van de minst gezongen versjes (29 keer aangeklikt) uit ons psalmboek, psalm 55 vers 9: „Dat hen de dood als schuldheer velle, en levend stort’ in ‘t diepst der helle.” Een bijzonder negatieve inhoud. Ik kan me levendig voorstellen dat een predikant of ouderling dat vers niet zomaar op het psalmbord zet.

Zowel Scholten als Schalkoort citeren in hun bijdrage Psalm 147 vers 1: „Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen.” Ik denk dat de populaire psalmverzen vooral door hun inhoud harten treffen en pas in tweede instantie door hun melodie. En een predikant zoekt toch op inhoud en niet op melodie?

Het blijft overigens een gegeven dat er meer uit ons psalmboek te halen valt dan we nu doen. Wat dat betreft is er een parallel te trekken met het gebruik van de Bijbel. Ook daar zien we dat bepaalde Bijbelboeken en -teksten heel vaak bepreekt worden, andere veel minder. Voor het laatste geldt zeker: het zit niet vast op de melodie.

De auteur is initiatiefnemer van psalmboek.nl. De details van zijn onderzoek staan in het artikel 'Populaire psalmen' op deze site.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen