Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met antisemitisme

Auteur: ds. W. Pieters

Wat is antisemitisme? Het woordje `anti' betekent: tegen. Het woord `semitisme' heeft te maken met de naam `Sem'. Sem was de zoon van Noach, van wie Abraham en zijn volk afstammen. De Semieten zijn dan ook al de nakomelingen van Sem, in het bijzonder de nakomelingen van Abraham. De Joden dus.

Antisemitisme is dan dat iemand tegen de Joden is. Dat hij de Joden haat en benadeelt of vervolgt en doodt. Helaas zijn niet alleen sommige wereldse mensen tegen de Joden, maar ook zogenaamd Christelijke mensen. In de kerkgeschiedenis zijn er veel kerkleiders geweest die heel slechte dingen over de Joden hebben gezegd en geschreven. Waarom? Zogenaamd omdat de Joden Jezus hebben gekruisigd. Nu is dat wel waar. Het Joodse volk heeft zijn Messias gekruisigd, maar dat is geen reden om de Joden te haten. Het is wel waar dat de Joden voor het stadhouderlijk paleis van Pilatus hebben geroepen: laat Zijn bloed maar over ons komen en over ons nageslacht! Wat betekent: wij zullen de gevolgen van deze kruisiging wel dragen! Maar dat is geen reden om daadwerkelijk mee te doen aan die anti-houding tegen de Joden. Wie met Revius beleeft: het zijn de Joden niet, Heere Jezus, die U kruisten, maar dit is al geschied, helaas, om mijne zonden! - die kan de Joden echt niet verwijten dat zij Jezus hebben gedood. En die is voorgoed verlost van antisemitisme. In het Christelijke Europa zijn veel Joden bedreigd, verjaagd en ook wel vermoord, omdat zogenaamde Christenen het niet konden zien dat Joden vaak rijk waren. Eén van de ergste uitingen van antisemitisme is in onze bijna ten einde gekomen eeuw geweest, wat Adolf Hitler en zijn volk hebben gedaan: 6.000.000 (zes miljoen) Joden vermoord / vergast. O, dat we er groot verdriet van mogen hebben, omdat het volk der Joden ondanks hun haat tegen het Evangelie en hun vijandschap tegen Christus, toch de beminden / de geliefden zijn. Omdat zij afstammelingen zijn van Abraham, Izak en Jakob! En omdat zij vanouds toch Gods verbondsvolk zijn en omdat er in de Bijbel nog steeds onvervulde beloften / profetieën voor het volk van Israël staan. Beloften die vervuld zullen worden doordat God ze tot hun Messias bekeert.

Bijbelse gegevens: In de Bijbel komen we ook antisemitisme tegen, al staat het woord zelf niet in de Bijbel. Ik denk aan de Farao en zijn Egyptische volk. Zij hebben er alles aan gedaan om het volk van Israël uit te roeien. Jullie kunnen dit lezen in Exodus 1. Ook het volk van Amalek is een duidelijk voorbeeld. Teksten: Exodus 17, I Samuël 15, Psalm 83 vers 8. Verder is een bekende geschiedenis vol jodenhaat te vinden in het Bijbelboek Esther, waar Haman de grote tegenstander der Joden is. Hoe gaat het nu met allen die zich tegen de Joden verzetten? We lezen van al de voorbeelden in de Bijbel, dat een ieder die de Joden haat, uiteindelijk omkomt: zowel Farao, als de Amalekieten, als Haman; en wie er verder maar zijn.

Conclusie: Laten we de Joden niet haten of benadelen, maar doen, zoals Paulus deed. Wat deed hij? Hij schrijft erover in Romeinen 9 vers 1-3: hij bidt steeds voor het volk der Joden. Al weet hij dat ze vijanden zijn van God en Christus, toch haat hij ze niet. Al weet hij dat ze de Heere Jezus zelfs hebben verworpen en gekruisigd, toch bidt hij om hun bekering. Wij doen het veel te weinig: bidden voor het volk der Joden, de Israëli's. Terwijl God aan ons de opdracht heeft gegeven om het volk der Joden tot jaloersheid te verwekken. Dat betekent: dat de Joden jaloers zouden worden op de Christenen. Waarop dan? Op de genade en liefde van God, die Hij aan Zijn Christelijke kerk schenkt. Hoe kunnen de Joden daarop jaloers worden? Niet als wij hen slecht behandelen; dat snap je wel. Maar juist als wij hen goed behandelen, als wij hen onze liefde bewijzen. Wij mogen de Joden niet liefhebben voorzover zij de waarheid verachten, maar we mogen en moeten ze wel liefhebben, als onze naaste, als medeschepselen, medestervelingen, op reis naar een nimmereindigende eeuwigheid. En vooral, als kinderen uit Abraham gesproten, aan wie God zoveel gunsten schonk. Bedenk: Jezus is ook een Jood!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen