Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Hoe moet ik omgaan met gebedsverhoring

Auteur: ds. W. Pieters

We zongen al als klein kind:

God heb ik lief, want die getrouwe HEER’

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.

Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen.

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Hierin wordt de grondtoon duidelijk: God is een God Die het gebed hoort en beantwoordt. Hij luistert welwillend naar ons. Dat wil zeggen: als wij in een goede relatie tot Hem staan. Verachten wij Hem of Zijn wet, dan is het voor de hand liggend om te veronderstellen dat de Heere ons gebed niet gunstig aanhoort en ook niet ‘verhoort’. Wat is: verhoren? Wat gevraagd is, toestaan; een wens vervullen. God verhoort niet elk gebed. Een gebed dat tegen Zijn wet ingaat, verhoort Hij niet. “Wilt U mij helpen bij deze bankoverval”, is een godslasterlijk gebed, net zo als het bidden om miljonair te worden. We moeten in geloof bidden, dat wil zeggen: bij het vragen om iets moeten we er zeker van zijn dat het

  - overeenkomt met Zijn wil

  - bevorderlijk is tot Zijn eer

  - en nuttig voor de mensheid.

Was je van plan iets van God te vragen dat tot oneer van Zijn Naam is, bid dan niet. Of heb je ergens zin is, dat tot afbreuk is van Gods gemeente, reken dan niet op verhoring. God is in de verbondsrelatie een gebedverhorend God. Staan wij als verbondskinderen in een goede verstandhouding met Hem, door het offer van Zijn Zoon en de genade van Zijn Geest, dan willen we immers alleen bidden om iets wat God goedkeurt. Anders gezegd: dan bidden we in de Naam van Jezus. Zo zegt Hij het Zelf in Johannes 14 vers 13:

“Al wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.”

Kan de heilige Naam van Gods Zoon onze gebedslading dekken? Je ziet het: de Vader moet dan wel verheerlijkt kunnen worden. Daarom lezen we ook de ernstige woorden in Spreuken 28 vers 9:

“Wie zijn oor afwendt van de wet horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn.”

Maar we lezen in Spreuken 15 vers 8 ook het tegenovergestelde:

“Het offer der goddelozen is voor de HEERE een gruwel; maar het gebed der oprechten is Zijn welgevallen.”

 

Wil je verhoord worden in je gebed? Luister dan naar de drie volgende raadgevingen:

- “Als gij aan de hongerige uw brood meedeelt, en de arme verdrevenen in huis brengt; dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: “Zie, hier ben Ik.” Als gij uw ziel opent voor de hongerige, en als gij de bedrukte ziel verzadigt.” (Jesaja 58 vers 7-10)

- “Dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, dat als wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.” (I Johannes 5 vers 14)

- Wat behoort tot zo’n gebed, dat voor God aangenaam is en door Hem verhoord wordt? Dat wij alleen de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om al wat Hij ons geboden heeft te bidden. Dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van Zijn Majesteit verootmoedigen. Dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij dit onwaardig zijn, om de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft. (Heidelbergse Catechismus, vraag & antwoord 117)

Wanneer Paulus bidt om verlost te worden van de satan die hem met vuisten slaat, verhoort Jezus hem wel, maar op een andere manier dan hij bedoelt (II Korinthiërs 12 vers 9):

“Hij heeft tot mij gezegd: “Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Dus zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont.”

Ons geeft hij het advies (Filippenzen 4 vers 6):

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God.” Hij belooft niet: dan krijgt u altijd wat u wenst, maar (vers 7): “En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen