Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer

Catechismus vraag 10 uitleg: Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?

Auteur: ds. W. Pieters

Als ons iets niet zint, zijn we er snel bij om tegenwerpingen te maken. Dat hoeft niemand ons te leren, dat kunnen we zelf. Het zit ons aangeboren om tegen een bevel of bewering in, allerlei verzet aan te tekenen. Je vader of moeder zegt: je mag dat niet doen; en als dit verbod jou niet bevalt heb je zomaar een rij tegenwerpingen klaar (meestal in de vragende vorm: waarom mag...?). De leraar beweert dat iets zus of zo is en als dat je niet bevalt, heb je zomaar je 'ja, maar' bij de hand.

Zo is het ook op de 'school' van de Heidelbergse Catechismus. De leerling heeft zijn tegenwerpingen: eerst in vraag 9: doet dan God de mens niet onrecht, behandelt Hij ons dan niet oneerlijk, dat Hij in Zijn Wet van hem (iets) eist, wat hij niet doen kan? En als die tegenwerping overtuigend is weerlegd komt er een tweede (en aan het einde van zondag 4, vraag 11, zien we zelfs nog een derde). Deze tweede tegenwerping (of ontsnappingspoging) luidt in vraag 10 als volgt:

Vraag: Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?

Antwoord: Nee Hij, geenszins; maar Hij vertoornt Zich ver­schrikkelijk beide over de aangeboren en de daad­werkelijke zon­den, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig­lijk straffen, gelijk Hij gesproken heeft:

"Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al het­geen geschreven is in het boek der Wet om dat te doen."

Wat is nu precies de vraag? Of God ons ongestraft wil laten. Waar gaat het ons dan om? Niet om de vergéving van onze zonden, maar om het ongestràft blijven van onze zonden. Weet jij wat het verschil is?

- Vergeving betekent dat het weer echt goed komt tussen God en mij en dat God geen schade lijdt aan mij.

- Ongestraft laten betekent dat ik de gevolgen van mijn zonden koste wat het kost wil vermijden, al kost het God Zijn eer en goede Naam, als ik mijn hachje maar kan redden.

Iemand die eerlijk is gemaakt voor God wil niet de gevolgen van zijn misdaden en misstappen ontlopen. Die ziet ze eerlijk onder ogen en wil ze ook dragen. Maar als wij nog niet door de Heilige Geest zijn overtuigd van onze strafwaardigheid, zullen we ons in allerlei bochten wringen om aan de vreselijke gevol­gen van onze zondelusten te ontkomen. Dan zouden we zelfs wel willen dat God Zich zou tekort doen om onze zonden door de vingers te zien.

Voor veel mensen is de term 'vergeving der zonden' in wezen niets anders dan 'ongestraft laten van de zonden'. Ze bedoelen in hun gebed om vergeving heel niet dat het tussen God en hen weer goed wordt, maar dat God hen niet zal straffen... Kijk jij jouw gebed eens na! Jij bidt waarschijnlijk elke avond (en vaker per dag?) om verge­ving van al je zonden, maar wat bedóel je eigenlijk? Verlang je er naar dat er geen gevolgen aan je zonden verbonden zijn (en houd je ondertussen nog zielsveel van al je boze lusten)? Of verlang je dat het tussen God en jou weer goed komt (al zou God jou de gevolgen van je vuile zonden je leven lang doen dragen)?

Luther schrijft: een groot verschil tussen een echte christen en een na­maak-christen is:

               een echte christen haat de zonde

                      en be­mint de straf,

            maar een namaak-christen haat de straf

                      en be­mint de zonde.

En jij? Haat jij jouw zonden en wil je daarom vergeving (niet alleen kwijtschelding van de straf, maar verlossing van de zonden zèlf)? Of houd jij van je zonden en wil je daarom onge­straft blijven (maar wil je geen vergeving=verlossing van de zonden zèlf)? De Catechismus geeft als antwoord op deze ontsnappingspo­ging: Nee, God zal op geen enkele manier de zonde onge­straft laten. En om bij voorbaat elk 'ja, maar' af te snijden zegt de Catechismus niet alleen: 'Nee', maar: 'Nee, geenszins'. Waarom dan niet? Omdat God verschrikkelijk/vreselijk vertoornd is over onze zonden; zowel de aangeboren zonden (die we van voor onze geboorte al in ons hebben, als erfenis van Adam) als ook de werkelijke zonden (die we dagelijks doen).

Wat zegt de Catechismus hier? God vindt onze zonde niet klein (ook onze zogenaamd kleine zonden vindt God niet klein!), maar Hij is ontzaglijk, huiveringwek­kend, angstaan­jagend vertoornd op ons vanwege onze zonden. Denken wij daar wel eens aan?

De toorn van God is als een laaiend vuur. Wij zijn als een wisje hooi. Als we met die toornende God worden geconfron­teerd, vergaat het ons zoals in Jesaja 33 vers 14 staat: "De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huiche­laars aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend Vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwige Gloed wonen kan?" En Paulus roept de lezers van zijn brief op om aan Gods gena­de vast te houden, waardoor wij God welbehaaglijk kunnen dienen met eerbied en godvruchtigheid; en met grote ernst en klem volgt dan: "Want onze God is een verterend Vuur." (He­breeën 12 vers 29).

Volgende maand als God ons spaart en bewaart, zullen we de tekst uitleggen, die de Catechismus uit Galaten 3 aanhaalt. Nu wil ik jou nog één vraag stellen: ben jij je bewust hoe ontzaglijk ernstig het leven is, zolang je ziel boven die toorn van God hangt als boven een alles-verterend vuur...?!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen