Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Wonderlijke Ontmoetingen (6)

Auteur: ds. W. Pieters

Een standvastige prediker

Op een keer preekte Latimer voor de Engelse koning Hendrik VIII. Daarbij spaarde de predikant de koning niet. Getrouw aan zijn roeping bestrafte hij de koning over zijn vele wandaden en drong tevens aan op bekering.

     Maar dat viel in verkeerde aarde. Wat dacht die predikant wel?!

     Latimer moest kort daarop voor de koning verschijnen. Het bleek, dat de vorst ontzettend kwaad was. Hij voelde zich zwaar door zijn onderdaan beledigd!

     `Latimer, ik beveel u aanstaande zondag voor mij en het hele hof te preken en dan in het openbaar te herroepen, wat u over mij gezegd hebt', sprak de gekrenkte koning.

     De predikant besefte, dat de koning er niet voor terug­deins­de hem bij een volgend `vergrijp' ter dood te brengen. Hij wist maar al te goed, dat de koning het met het leven van zijn onderda­nen niet al te nauw nam.

     Zo brak de zondag aan...

     Latimer zag de koning en het hele hof voor zich zitten. Toen begon hij zijn preek met de volgende woorden: “Latimer, weet u wel, voor wie u heden staat? U staat voor de machtige koning Hendrik VIII, die uw leven kan wegnemen, als u hem bele­digt!”

     Toen hield de getrouwe prediker even op. Daarna vervolg­de hij ernstig: “Maar Latimer, weet u wel, voor Wie u heden staat? U staat voor de almachtige Koning van het heelal, de Heere God! De Koning van alle koningen heeft u geroepen tot Zijn dienst. Zijn woorden moet u spreken, zonder te letten op wie onder uw gehoor zit. De aardse koning kan alleen uw li­chaam doden, maar de hemelse Koning kan ook uw ziel werpen in de hel. Zorg ervoor om getrouw te zijn, want binnen korte tijd zult u rekenschap afleggen voor Zijn Rechterstoel.”

     Na deze woorden viel voor Latimer heel koning Hendrik VIII en zijn hofhouding weg en zoals Johannes de Doper be­strafte hij opnieuw in het openbaar hun levenswandel. Net als de vorige keer, alleen met nog meer gloed en met nog vastere overtuiging...

     Zo ontmoette Latimer koning Hendrik VIII voor Gods Aange­zicht en God schonk hem een geest van dapperheid, al had de koning zijn leven menselijk gesproken in zijn hand.

 

Een diepschuldige ambtsdrager

“Waar ik woonde lag een meisje van 13 ernstig ziek. Haar moeder kende ik van het gezelschap, maar het gezin verder niet. De dokter had gezegd, dat dit kind zeer waarschijnlijk moest sterven; en op een morgen nam ik mij voor er heen te gaan. Maar toen ik binnen kwam, waren er wereldse mensen op bezoek. `Wat treft dat slecht!', dacht ik.

     Nog nooit had ik iemand zo mager gezien als dit kind, het was helemaal uitgeteerd... Ik keek met medelijden naar haar, maar omdat ik was bezet met mensenvrees, durfde ik met deze mensen in de kamer niet te bidden. Ik zei: `Ik zal maar niet lang blijven, want uw kind is zo ziek... Ik hoop voor uw kind te bidden, hoor!' En zo ging ik weg. Dit viel de moeder bitter tegen.

     Ik ging de dijk op, maar de Heere zette mij stil en bepaalde mij erbij, dat ik in dat huisje had moeten bidden. Hij had mij de gelegenheid gegeven, maar ik durfde niet.

     Als een diep schuldige ambtsdrager ging ik terug. De mensen keken vreemd op en ik vertelde hun precies, wat er net was gebeurd. Er was `bedelwerk' te verrichten aan Gods Genade­troon en ik had het uit mensenvrees nagelaten. Toen ging ik naar het ledikant en nam die magere handjes in de mijne en zie, wat gebeurde er? De Heere verwaardigde mij om met dat kind aan de voeten van die grote Koning te mogen komen en met kinderlijke zielsvernedering van Hem te verzoeken ook dit kind te genezen. De Heere verleende mij zulk een vrije toegang, dat ik al de noden en behoeften voor Hem mocht neerleggen en ik mocht geloven, dat de genezing geschieden zou.

     Toen ik thuis kwam, vertelde ik aan mijn vrouw, dat ik nog nooit zo'n mager schepseltje gezien had, maar dat ik hoop voor haar had, omdat de Heere had toegelaten, dat ik haar voor Zijn Troon mocht brengen. Welke hevige bestrijdingen ik die dag daarover gekregen heb, zal ik maar niet schrijven.

     De volgende dag bezocht de dokter het kind reeds vroeg en keek verwonderd, want het levensgevaar was geweken... In korte tijd was ze hersteld, wat ze zelf ook nog niet vergeten is.

     Als ik haar zie, zeg ik menigmaal: `Heere, U hebt wonder­lijk haar lichaam genezen, wil U haar zieke ziel ook genezen.'

     Vaak vraag ik mij af, waarom ik er toch zo op tegen ben om voor deze Koning te bukken, Die zo mild geeft en nooit verwijt ...

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen