Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Gelijkenissen: nieuwe wijn en oude zakken

Auteur: ds. W. Pieters

Bart en Kees over de Gelijkenissen

Nieuwe wijn en oude zakken

En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken; an­ders zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden en de lederen zakken zullen verderven.

Bart: Stel je eens voor, iemand die nog een goede wijnzak heeft, wel oud, maar toch nog wel bruikbaar. Maar nu doet hij zijn nieuwe wijn in die oude zak. Die nieuwe wijn is nog niet geheel uitgegist ─ begint in die oude zak te gisten (vooral in zo'n warm land als Palestina) en op een gegeven ogenblik barst die oude zak, waar de veerkracht uit weg is, en weg is die man z'n zak en de wijn vloeit weg.

Kees: Dat is dan ook dubbele dwaasheid.

Bart: Dat zegt de Heere ook, zo doet geen verstandig mens. De Heere Jezus zegt in onze gelijkenis, dat men die nieuwe wijn niet doet in oude lederen zakken, dat gaat niet. Die nieuwe wijn is dat zalig leven, dat uit Jezus' perskuip stroomt in de ziel van Zijn gunstgenoten; het is dat vrij, blij genadeleven, het is dat delen in Gods Vaderlijke gunst en liefde. Wel Kees, laat die nieuwe wijn van dat zoet genadeverbond eens in de ziel vloeien, dan begint het vanbinnen te gisten en te branden, dan wordt dat volk dronken van wederliefde. En zoudt ge denken, dat ge dat volk dan opge­sloten kunt houden in de banden der wet, in dat korset van Mo­zes, van `raak niet en smaak niet en roer niet aan'? En weet je wat nu zo'n groot ongeluk is? Dat dezulken, die dat doen en dat prediken, die de nieuwe wijn in die oude zak doen, als `godzalig' geprezen worden, dat zijn nu eerst eens je ware, stichtelijke, eerbiedige christenen. Nee Kees, al zo menigeen heeft dat geprobeerd, maar dat gaat niet, dat moet barsten ─ dat vrije leven laat zich niet klinken in wettische dienstbaarheid.

Kees: Dus dan maar voortgeleefd in de zonden en in de wereld, want voor hen is de wet niet?

Bart: Nee jongen, de Heere zegt hier niet: nieuwe wijn laat men maar over straat vloeien. Die nieuwe wijn van het vrij genadeleven past ook niet in de zak van ons vorig levensgedrag.

Als de Heere die nieuwe wijn van Jezus' kruisverdiensten in de ziel van Zijn gunstgenoten doet, dan is er een breken met de zonden en met de wereld ─ook in die oude zak doet Gods kind geen nieuwe wijn.

Kees: Er zijn er anders genoeg, die spreken van de genade en leven in de zonden!

Bart: Daar hebt ge gelijk in; die in de zonde leeft, behoeft ge, zolang hij dat doet, voor geen kind Gods te houden. Dat leert hier de Heere Jezus ook: Nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen.

Kees: Maar wat betekent dat dan?

Bart: Dat betekent, dat dit zuivere, vrije genadeleven zich moet openbaren in een frisse vorm, niet in die joodse vorm van ceremo­niën, van vasten en zure gezichten, maar in dat lief, aantrekkelijk, kinderlijk ootmoedig, godzalig en God-verheerlijkend levensge­drag. Kees, om het nog eens duidelijk te zeggen: die oude zak is dat knechtelijke, dat slaafse, dat bange leven ─ dat ge helaas nog zoveel vindt bij die kleinen in de genade. Maar die nieuwe zak is die kinderlijke vrijmoedigheid, waardoor het kind naar zijn Vader huppelt; dat is die kinderlijke vaardigheid in het bewandelen van het pad van Gods geboden in de zin van het Evangelie; dat is dat: “Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?” Zeg het maar, Heere, ik ben er bereid toe, als U er mij maar genade en kracht toe geeft. In die zak past nu die wijn. In dat lieve, kinderlijke gemoed kan ze gisten en uitzetten; dat deert die zak niet, die kan er tegen. Kees, als je die nieuwe wijn in die nieuwe zak eens wilt horen gisten, dan moet je eens luisteren naar Psalm 116 vers 7:

             Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,

           die trouwe Heer' voor Zijn genâ vergelden?

        'k Zal bij de kelk des heils Zijn Naam vermelden

            en roepen Hem met blijd' erkent'nis aan.

En wij weten, dat deze nieuwe wijn dezelfde is, die Adam al verheugde en die ook al in de dagen van het Oude Testament het hart van de jonkvrouwen vrolijk en van de jongelingen sprekende maakte. Ja, dat dit de wijn is, die Gods volk van de oude en van de nieuwe dag doet zingen (Psalm 36 vers 2):

                Hoe groot is Uw goedgunstigheid,

               hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!

                 Hier wordt de rust geschonken;

              hier 't vette van Uw huis gesmaakt.

                Een volle beek van wellust maakt

                  hier elk in liefde dronken.

Salomo waarschuwt ervoor, dat zulke roddelaars of lasteraars zich dan ook nog eens zo mooi kunnen voordoen. Ze doen net, alsof ze het heel erg vinden en alsof ze het eigenlijk liever niet willen vertel­len. Maar ondertussen hebben ze heimelijk plezier in het roddel- en lasterverhaal. Ze vertellen het graag! Ze doen net, alsof ze er aange­slagen van zijn, zelf verwond door zijn, er zelf pijn van hebben in hun ziel. Maar het is niet waar.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen