Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Uit de brieven van D.J.Crag (5)

Auteur: ds. W. Pieters

Geliefde,

     Ik ben haast bang om het te zeggen, want ik weet hoe zwak ik ben, maar ik heb in deze tijd uit Zijn hand ten aanzien van mijn zondig bestaan mogen ontvangen: gedurige en zeer stand­vastige overwinningen en dat met zulk een kalmte, zulk een rust, zulk een stilte, zulk een gemakkelijkheid, zulk een wonderlijk zoet vermaak, zulk een heerlijke vrede en zulk een heerlijke genieting...! En waar­om? Dat heb ik aan geen kant verdiend, dat is enkel genade.

     O, wat heb ik onder de voorbereiding van de meditatie vanavond zitten peinzen: `Zou het mogen zijn, lieve Heere, dat Gij Uw toezegging aan mij, gedaan voor zoveel jaren bij het ontvangen van het Ambt gaat bevestigen: een rover van de hel te zijn!?' Dat is mijn lust en mijn leven.

     Het Heilig Avondmaal des Heeren is ook om onze keuze te bevestigen. Geef de HEERE de hand en kom tot Zijn heiligdom. Dat is een wonderschone zaak: Hem de hand geven, aan Zijn hand wandelen (niet in een droom), met Hem omgang hebben in de meest innige betrekking van vriend en kind! En het Avondmaal is daartoe verordend en ingezet, dat u zich geheel en al en steeds weer en steeds meer zou leren overgeven aan Hem, Die niet teleurstelt, Die u ook niet afwijst of verwijt. Die u niet verlaat, Die u altijd verstaat en Die u boven bidden en denken verrast.

     Ik kom woorden te kort om enigszins de verbondenheid aan u, de innige vereniging van mijn geest met uw geest, de ver­wonde­ring voor Gods Aangezicht en de verheuging in mijn ziel uit te spreken, die ik gevoelde onder het lezen van uw brief. Wat is God goed, dat Hij u al die dingen deed beleven op de avondmaalszon­dag en in de voorbereidingsweek en ook in de dagen van nabe­trachting en dankzegging nog weer; en dat ik het allemaal mag lezen door uw brief! O, wat tintelt het diep in mijn ziel, dat de Heere een getrouw en machtig, een genadig en goeddoend God is, voor u en niet minder ook door dit schrijven van u voor mij! O, met zoveel afkeer jegens uzelf te zijn vervuld, terwijl u amper een kwaad ding gedaan of een zondig woord gesproken hebt; maar omdat u beschuldigd wordt in uw tedere geweten dat u een hoogmoedige zelfbedoeler bent... En om dan toch uit genade al uw ja-maar's kwijt te mogen raken en onder de prediking van Hem, Die alles in orde maakt, te worden vertederd en vernederd, te worden vervrijmoedigd en verkwikt ...!

 

Geliefde,

     Wat houdt de HEERE de eer toch aan Zich Zelf! En wat vernedert Hij ons toch; maar wat doet Hij dat toch tegelijk ook weer op een lieflijke, zoete en zeer aangename wijze, vindt u niet?

     Wat mij intens verheugde was uw `vermetelheid' om te schrijven, dat de Heere Jezus Christus voor ú tot zonde ge­maakt wilde worden. Voor ú! Dat u dit toch mocht schrijven ─al zouden er nog zoveel aanvechtingen op af komen, dan is het nog geschre­ven en ik weet en gevoel in mijn ziel, dat het waar is. Dat hoofdstuk is zo bijzonder schoon en diep en rijk, dat ik het er zeer goed onder heb gehad! En nu mag u door een eenvou­dige overgave van uw zondezieke ziel, steeds weer, gebruik maken van deze Fontein van reiniging.

     Wat is het een grote zaak om in te leven, wie u in uw jonge jaren bent geweest, zoals u zo eenvoudig en teer schrijft. Ja, mijn vriendin, God is goed en dat gaat steeds meer duidelijk worden, naar mate we teerder leven voor Zijn Aangezicht, ook naar mate we meer terugleidend licht krijgen over onze jeugd(zonden) en naar mate we meer liefde krijgen voor de Heere en al Zijn wondere gaven. Echt, ik ben diep verwonderd en verblijd, dat ik dit alles van u mag lezen en dat u al dit onderwijs over uw leven mag ontvangen van de Heere. Hoe sterk wordt dan het verlangen om voor elkaar nuttig te mogen zijn. En dat ik van u mag horen, hoe het tussen God en uw ziel is. Dat tedere geheim van de verborgen omgang met de HEERE, Die u Zijn Vriendschap biedt, lokt mij aan. Wanneer u mij mag schrijven, hoe het er tussen God en u voorstaat.

     Ik heb ook goed moeten leren, dat het laten van een hard­nekkige zonde en het bewaard worden voor een bitter-zoete boe­zemzonde nog niet betekent dat je aan het Avondmaal kunt, ook niet dat er een heilige en tedere gestalte in de ziel is. De Heere heeft het trouwens daarin wèl gemaakt, maar niet automa­tisch! Ik heb het daarom ook nodig gehad, dat het leeg bleef en dat ik mij hartgrondig moest verfoeien.

     Ja, u zult het Avondmaal wel anders hebben beleefd, dan ooit tevoren. Maar des te wonderlijker dat u vooral op dat gebroken brood mocht zien; dat u op Zijn handen mocht zien. Ik wens u toe, dat u in de voorbereiding op het Heilig Avondmaal veel overdenkin­gen mag hebben wat betreft Zijn doorboorde handen!

 

Geliefde vriend,

De Heere heeft u vorige week in wijsheid op een wonderlijke manier geleid. Hij heeft ook mij in die dagen dezelfde goede, nuttige en heilzame les geleerd, namelijk: los van alles wat niet God in Christus is.

Hij, Die de afgoderij verbiedt, heeft u zielsbevindelijk voor afgoderij bewaard. O, wat heeft Hij het bijzonder wel gemaakt! Hij deed mij uitzien naar Hem. Maar och, was dat er toch levendiger! Wat kunnen we Hem vaak helaas maar al te goed aan Zijn plaats laten, met rust laten. Terwijl Hij het ons vergunt om dagelijks en zelfs uurlijks gebruik te maken van die vrije toegang tot Zijn Genade­troon, om daar Zijn uitgestorte liefde te ervaren en het de bruid uit het Hoog­lied te kunnen nazeg­gen: “Ik ben mijns Liefsten en Zijn genegen­heid is tot mij.” Hij staat het ons niet slechts vrijelijk toe, maar Hij biedt het ons ook gunstrijk aan, ja: Hij dringt er bij ons ook drin­gend op aan om toch Hem alleen aan te kleven.

Ik heb in de overpeinzing van deze middag ervaren, dat het in mijn hart alleen dan pas écht goed is als Zíjn genegenheid tot mij is en mijn genegenheid tot Hèm is.

Moge het zo zijn, zoals u schreef in uw laatste brief, dat u Immanuël geen smaad aandoet door aan Zijn knecht toe te schrij­ven, wat alleen van Hem afkomstig is en alleen op Zijn rekening staat, namelijk het onderwezen worden in Zijn heilge­heimen, het geleid worden in Zijn spoor, het ontvangen van geloof in Zijn belofte. Ja, dat u door middel van onze brief­wisseling hebt mogen komen tot een vastere koers, tot een helderder zicht, tot een zuiverder bevat­ting van wat nu genade is, ook van wat nu geloofs­oefeningen zijn en van wat nu het dagelijks aankleven achter de Heere aan bete­kent...; dit alles is niet door mij bewerkt, maar door Hem Die u met een wakend oog gadeslaat en met innige, Goddelij­ke, onbaatzuchti­ge, hartelijke en eeuwige liefde bemint. Hij gebruik­te en gebruikt mij, maar kon en kan elk ander instrument daartoe bekwamen en gebruiken (en dat is ook goed)! Het is mij ondertus­sen een zeer grote eer van Zijnentwege en een heerlijk, aange­naam vermaak door Zijn besturing, dat Hij mij voor u ten nutte doet zijn en het verheugt mij te zien, welk een band van vriend­schap Hij om uw ziel en de mijne heeft getrokken.

 

Geliefde vriend,

U hebt volkomen gelijk: wanneer we overdenken met welke leden van ons lichaam we al hebben gezondigd - en de apostel Paulus zegt daarover in Romeinen 6, 7 en 8 heel wat -, dan wordt het een steeds groter wonder, dat dit zondige lichaam eens zal worden opgewekt in heerlijkheid, onverderfelijkheid, zondeloze reinheid. Ja, dan zal ik eeuwig met al de leden van mijn herschapen lichaam Hem mogen dienen, Hem volkomen toegewijd zijn.

Het heeft mij diep geroerd, wat u schrijvend bad en biddend schreef: verbroken te mogen raken onder het gezicht op het gebroken brood en de vergoten wijn. Kom, laat ons verwonderd zijn, dat zo'n harde, zo'n ongevoelige, nog verbroken kan raken. De Heere weet wel, hoe Hij het moet doen in uw zieleleven: door Zijn liefde te tonen, Zijn barmhartigheid te doen zien en Zijn genade te doen proeven en smaken, zodat u als het ware in uw brief - zonder woorden - schrijft: kom, smaak nu en beschouw de goedheid van de Alzegenaar! Het leidt uiteindelijk wel tot één plaats: in verwondering aan de doorboorde voeten van Jezus Christus. O, dat u dat steeds maar weer nodig hebt en dat het voor u ook steeds weer genoeg mag zijn om op de Gekruisigde te steunen.

En het wonder werd mij bij het lezen van uw brief nog groter, bij wat u schreef over Abraham en zijn zaad. En dan spreekt de Heere: `Vrees niet, Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot!' Dat Schild heb ik nodig; dat Loon begeer ik. Ja, dat de HEERE, de Algenoegzame, de Vriend van Abraham, mij wil verwaardigen om overeenkomstig Zijn belofte kinderen voort te brengen voor Hem! Dat het mij in oprechtheid te doen mag zijn om Hem daarin te verheerlijken! Dat Hij mij dat groot geschenk verlene! En dan mag Hij Zelf bepalen hoe het zal geschieden, in welke weg Hij dit wil bewerken. Hij is God en Hij beschikt over mij en Hij bestuurt alle dingen. Daarom mag ik daarin gerust achter Hem aan komen.

                                  In hartelijke verbondenheid,

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen